۲۰۴۰ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- احداث باند

تجديد فراخوان عمومي ارزيابي كيفي نام سازمان مناقصه‌گذار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوع تجديد فراخوان ارزيابي كيفي : عمليات بهسازي و احداث باند دوم محور سه راهي سلطانيه – تاكستان (قطعه۱) از كيلومتر ۶۰۰+۱۹ تا كيلومتر ۷۰۰+۴۱ مبلغ قرارداد اوليه: ۴۲۱٫۳۴۵٫۵۶۵٫۲۷۷ ريال مستقيم بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته […]

تجديد فراخوان عمومي ارزيابي كيفي

نام سازمان مناقصه‌گذار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوع تجديد فراخوان ارزيابي كيفي : عمليات بهسازي و احداث باند دوم محور سه راهي سلطانيه تاكستان (قطعه۱) از كيلومتر ۶۰۰+۱۹ تا كيلومتر ۷۰۰+۴۱

مبلغ قرارداد اوليه: ۴۲۱٫۳۴۵٫۵۶۵٫۲۷۷ ريال مستقيم بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵

مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي: از تاريخ ۹۵٫۱۰٫۰۶ الي ۹۵٫۱۰٫۰۹

محل دريافت حضوري اسناد: زنجان، اراضي پائين كوه، خيابان ميلاد، نبش ميلاد ۲۱ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان اداره پيمان و رسيدگي  

دريافت غير حضوري اسناد ارزيابي كيفي: به سايت http//lets.Mprog.ir  و http//zanjanrah.ir مراجعه نمائيد.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي: پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۷-دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

رتبه مورد نظر: ۱و ۲و ۳ رشته راه و ترابري

 تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ميزان سپرده شركت در مناقصه) : ۹٫۴۱۳٫۴۵۵٫۹۵۳ ريال جهت اطلاع

مدت پيمان: ۳۶ ماه

منابع تامين اعتبار: بر اساس موافقت اوصولي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طبق آئين نامه اجرايي ماده واحده‌ي قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب سال ۱۳۸۷ و تصويب‌نامه شماره ۶۹۴۵۳/ت/۵۰۹۱۳-۱۳۹۳٫۰۶٫۲۰ (براساس تعهد نامه محضري، طبق متن پيوستي فرم شماره ۱۲)

ساعت، روز و محل ارزيابي كيفي: ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان