۴۰۱۹ مناقصه – شركت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي – خرید لوله ۴ سوراخه

آگهي مناقصه شماره ۱۵/۱۴۰۲ (یک مرحله‌ای) شركت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید لوله ۴ سوراخه خرطومی COD از طریق مناقصه اقدام نمايد. متقاضيان می‌توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران منطقه آذربایجان شرقی به آدرس اینترنتی http://ea.tci.ir مراجعه نمايند.   اداره خرید و قراردادها مخابرات منطقه […]

آگهي مناقصه شماره ۱۵/۱۴۰۲ (یک مرحله‌ای)

شركت مخابرات ايران منطقه آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید لوله ۴ سوراخه

خرطومی COD از طریق مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان می‌توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران منطقه

آذربایجان شرقی به آدرس اینترنتی http://ea.tci.ir مراجعه نمايند.

 

اداره خرید و قراردادها مخابرات منطقه آذربايجان شرقي