۴۰۲۰ مزایده – شرکت آب و فاضلاب زابل – فروش ملک

 آگهی مزایده عمومی   شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد یک قطعه ملک با مشخصاتی به شرح جدول ذیل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند: توضیحات مساحت اعیان (مترمربع) مساحت عرصه (متر مربع) کاربری شرح ردیف زمین با ساختمان یک طبقه مسکونی، اسکلت آجری و قدمت بنا حدود ۲۵ سال واقع […]

 آگهی مزایده عمومی

 

شرکت آب و فاضلاب زابل در نظر دارد یک قطعه ملک با مشخصاتی به شرح جدول ذیل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند:

توضیحات مساحت اعیان (مترمربع) مساحت عرصه (متر مربع) کاربری شرح ردیف
زمین با ساختمان یک طبقه مسکونی، اسکلت آجری و قدمت بنا حدود ۲۵ سال واقع در خیابان طالقانی، جنب مسجد محمدیه ۶۵ ۷۸/۳۶۴ مسکونی یک قطعه زمین ۱

 

۱-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

به مبلغ ۱٫۵۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارددوپانصدوچهل و چهار میلیون ریال) می باشد.

۳- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مزایده:

مهلت تهیه اسناد مزایده: از تاریخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/ ۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

– مهلت بارگذاری اسناد مزایده: ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

 

لذا متقاضیان میتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اسناد مزایده را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مزایده و در مواعد زمانی مندرج در سامانه، مدارک لازم شامل پاکات (الف) و (ب) را مطابق با شرایط مزایده تهیه و به صورت فایل‌های pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.

 

 

 

شرکت آب و فاضلاب زابل