۴۰۲۰ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه – عملیات بارگیری، جمع‌آوری

 آگهی مناقصه‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه   سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در نظر دارد واگذاری عملیات بارگیری، جمع‌آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیر مسکونی در سطح منطقه پنج شهرداری به شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۵۰۰۴۸۰۰۰۰۰۸ را به صورت کاملاً حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

 آگهی مناقصه‌عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

  سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در نظر دارد واگذاری عملیات بارگیری، جمع‌آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیر مسکونی در سطح منطقه پنج شهرداری به شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۵۰۰۴۸۰۰۰۰۰۸ را به صورت کاملاً حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف: آدرس كرمانشاه، میدان آناهیتا، ابتدای شهرک کرناچی، جنب بنیاد بتن میثم، سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

 شماره تلفن: ۳۴۲۷۱۶۲۶-۰۸۳ و ۳۴۲۷۸۵۶۵- ۰۸۳

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۷

 

سازمان مدیریت پسماند شهـرداری کرمانشاه