۴۰۲۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران – عمليات امداد، رفع حوادث و اتفاقات

 آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره ۶۳-۱۴۰۲  شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد تجدید فراخوان «اجراي كليه عمليات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه‌ای و اصلاحی تأسیسات شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده عملياتي ناحیه یک شركت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران» به شماره “۲۰۰۲۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۶۳” […]

 آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی

شماره ۶۳-۱۴۰۲

 شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد تجدید فراخوان «اجراي كليه عمليات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه‌ای و اصلاحی تأسیسات شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده عملياتي ناحیه یک شركت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران» به شماره “۲۰۰۲۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۶۳” را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا گشایش پيشنهادات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به‌صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

  1. مواعد زماني:

–         تاريخ انتشار فراخوان: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲

–         مهلت دريافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

–         مهلت ارسال پيشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲

–  زمان گشایش پاكات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ در محل سالن كنفرانس دستگاه مناقصه­گزار.

  1. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۶۷٫۷۳۵٫۱۳۰٫۵۴۲ ریال (شصت و هفت میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و یکصد و سی هزار و پانصد و چهل و دو) ریال بر اساس نقشه شبکه جمع آوری و دستورالعمل‌های اجرايي و شرح وظايف و فهارس بهای رشته بهره‌برداری و نگهداري از شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲ و رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
  2. مدت‌زمان اجرای كار: مدت اجرای کار به مدت ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین تا زمان تحویل موقت کار می‌باشد.
  3. شرايط شرکت‌کنندگان:

الف) ارائه رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور.

ب ) ارائه گواهی تائید صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مدارکی دال بر ثبت‌نام.

ج) ارائه گواهينامه صلاحيت پيمانكاري حداقل رتبه سه در رشته‌ی بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه رتبه پنج آب از سازمان برنامه‌وبودجه.

ح) ارائه حداقل دو سابقه‌ی کار مشابه با عملیات موضوع مناقصه.

د) ارائه گواهی صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی مطابق نامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۰/۴۴۵۵ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۱ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

ه) ارائه خود اظهاری دعاوی حقوقی با شرکت‌های آب و فاضلاب.

  1. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه ۲٫۳۲۲٫۰۵۴٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و سیصد و بیست و دو میلیون و پنجاه و چهار هزار ریال) می‌باشد كه می‌توانند به‌صورت فيش واريز نقدي به‌حساب جاري ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانك قرض‌الحسنه مهر ايران شعبه وليعصر و يا ضمانتنامه معتبر بانكي به همان مبلغ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران تهيه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. پاكت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شركت همزمان به‌صورت فيزيكي تحويل دبيرخانه گردد.
  2. محل تأمين اعتبار: بودجه جاري (طرح‌های غير عمراني).
  3. ساير شرايط: به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه خريد اسناد مناقصه قابل‌برگشت نمی‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  4. نشاني سايتهاي اينترنتي: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir و ملي مناقصات http://iets.mporg.ir و آبفاي منطقه يك www.t1ww.tpwww.co.ir و ستاد ايران www.setadiran.ir مي باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانهwww.setadiran.ir  بخش ثبت­ نام/ پروفايل تامين كننده/مناقصه گر موجود است. مركز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱