۴۰۲۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران – تامین تعداد ۲۰ دستگاه خودرو سواری

 آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره ۶۲-۱۴۰۲  شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد فراخوان «تامین تعداد ۲۰ دستگاه خودرو سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح و ترافیک به همراه راننده» به شماره “۲۰۰۲۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۶۲” را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت […]

 آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی

شماره ۶۲-۱۴۰۲

 شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران در نظر دارد فراخوان «تامین تعداد ۲۰ دستگاه خودرو سواری دارای مجوز ورود به محدوده طرح و ترافیک به همراه راننده» به شماره “۲۰۰۲۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۶۲” را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا گشایش پيشنهادات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به‌صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

  1. مواعد زماني:

–         تاريخ انتشار فراخوان: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲

–         مهلت دريافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

–         مهلت ارسال پيشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲

–  زمان گشایش پاكات: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ در محل سالن كنفرانس دستگاه مناقصه­گزار.

  1. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۵۰٫۴۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون ریال) می‌باشد.
  2. مدت انجام كار: مدت اجرای عملیات موضوع مناقصه از مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ (صورتجلسه شروع به کار) به مدت دوازده ماه شمسی می‌باشد.
  3. شرايط شرکت‌کنندگان:

الف) ارائه رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز مناقصه گر برای اسناد مالی و تعهد آور

ب) ارائه مجوز معتبر از سازمان تاکسیرانی و یا اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه

پ) ارائه گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مستندات ثبت نام

ث) ارائه حداقل ۲ قرارداد منعقده با دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های آب و فاضلاب کشور مرتبط با موضوع مناقصه (مشابه با موضوع مناقصه)

ج) ارائه دو رضایتنامه مرتبط از کارفرمایان قبلی (متناظر با قراردادهای ارائه شده در بند قبل) که با تایید بالاترین مقام شرکت یا معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

چ ) ارائه حداقل ۲ سال مفاصا حساب مالیاتی از ۵ سال گذشته یا ارائه مالیات بر درآمد قطعی واریز شده.

ح) آدرس و کروکی دفتر مرکزی و تعداد کارمندان شاغل در شرکت

تذکر :۱ برنده مناقصه می بایست دارای دفتر کار در شهر تهران باشد .بدیهی است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قرارداد می‌بایست مستندات مورد نظر را ارائه نماید.

  1. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه ۱٫۸۰۴٫۱۶۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و یکصد و شصت هزار ریال) می‌باشد كه می‌توانند به‌صورت فيش واريز نقدي به‌حساب جاري ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانك قرض‌الحسنه مهر ايران شعبه وليعصر و يا ضمانتنامه معتبر بانكي به همان مبلغ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران تهيه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. پاكت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شركت همزمان به‌صورت فيزيكي به دبيرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک ۱۸، شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول واحد دبیرخانه تحویل گردد.
  2. محل تأمين اعتبار: بودجه جاري (طرح‌های غير عمراني).
  3. ساير شرايط: به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه خريد اسناد مناقصه قابل‌برگشت نمی‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  4. نشاني سايتهاي اينترنتي: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir و ملي مناقصات http://iets.mporg.ir و آبفاي منطقه يك www.t1ww.tpwww.co.ir و ستاد ايران www.setadiran.ir مي باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانهwww.setadiran.ir  بخش ثبت­ نام/ پروفايل تامين كننده/مناقصه گر موجود است. مركز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱