۴۰۲۰ مناقصه – اداره كل آموزش‌وپرورش شهر تهران – واگذاري و برون‌سپاری فعالیت‌های سوادآموزی

آگهي مناقصه‌عمومی  اداره كل آموزش‌وپرورش شهر تهران در نظر دارد در اجراي سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش مبني بر واگذاري و برون‌سپاری فعالیت‌های سوادآموزی و اجرايي فعالیت‌های آموزشي و سوادآموزي، از موسسه‌ها و شرکت‌های آموزشي و موسسين غیردولتی و …دعوت به همكاري می‌نماید  متقاضيان می‌توانند جهت شركت در مناقصه‌عمومی به آدرس www.setadiran.ir (سامانه تداركات الكترونيكي […]

آگهي مناقصه‌عمومی

 اداره كل آموزش‌وپرورش شهر تهران در نظر دارد در اجراي سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش مبني بر واگذاري و برون‌سپاری فعالیت‌های سوادآموزی و اجرايي فعالیت‌های آموزشي و سوادآموزي، از موسسه‌ها و شرکت‌های آموزشي و موسسين غیردولتی و …دعوت به همكاري می‌نماید

 متقاضيان می‌توانند جهت شركت در مناقصه‌عمومی به آدرس www.setadiran.ir (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) مراجعه نمايند.

 موضوع مناقصه: خريد خدمات آموزشي از بخش غيردولتي بابت فعالیت‌های سوادآموزی شماره ستادایران ۲۰۰۲۰۰۳۰۷۹۰۰۰۰۲۴

 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 متقاضيان از تاريخ انتشار آگهی اول به مدت ۴ روز جهت دریافت اسناد و ازاتمام مهلت دریافت اسناد ۱۰ روز جهت بارگذاری مدارک و ارسال پيشنهاد قيمت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مهلت دارند.