۴۰۲۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای (از محل اعتبارات داخلی) شرکت ز در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای (از محل اعتبارات داخلی)

شرکت ز در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی, مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد.

پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین‌های معتبر یا مبلغ مذکور تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

*- ارسال پاکت الف به‌صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا پایان وقت اداری مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ الزامی می‌باشد.

ردیف شماره مناقصه موضوع مبلغ پایه کد فراخوان در سامانه ستاد مبلغ تضمین (ریال)
۱ ۱۴۰۲-۱۱-۹۰ تجدید نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره و سه کنتوره ریلی بالای تیر جهت اشتراک‌های تجاری و خانگی پرمصرف در شهرستان سیرجان ۵۶٫۲۴۲٫۲۹۶٫۸۹۶ ۲۰۰۲۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۷۳ ۳٫۱۳۷٫۲۶۸٫۹۰۷

 

تاریخ انتشار فراخوان از سایت: روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ خواهد بود.

مهلت ارسال پیشنهادها: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت‌ها: رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:

آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسلامی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: ۷۶۱۸۸۱۵۶۷۶

تلفن تماس: ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۲۸