۴۰۲۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان لرستان – اجرای شبکه توزيع آب

آگهی مناقصه‌عمومی نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

آگهی مناقصه‌عمومی نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه‌گران واجد صلاحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

 

 کد فراخوان در سامانه محل تأمین اعتبار مدت پیمان (ماه) مبلغ تضمین (ریال) برآورد اولیه (ریال) عنوان پروژه ردیف
۲۰۰۲۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۴۴ عمرانی ۶

 

۱٫۳۲۰٫۶۴۴٫۲۵۰ ۲۶٫۴۱۲٫۸۸۵٫۰۰۰ اصلاح ايستگاه پمپاژ کله جوب و اجرای شبکه توزيع آب روستای دره خلج شهرستان خرم آباد ۱
۲۰۰۲۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۴۵ عمرانی ۶ ۱٫۸۷۶٫۰۶۰٫۶۴۵ ۳۷٫۵۲۱٫۲۱۲٫۸۹۳ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾی ﺳﺎﺧت دال و ﻓوﺗﯾﻧگ ﻗﺳﻣﺗی از ﻣﻧول ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷر ﺧرم آﺑﺎد ۲
۲۰۰۲۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۴۶ عمرانی ۳ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ _ تامین ۳ دستگاه سرور HPE ۳
۲۰۰۲۰۰۱۳۴۰۰۰۰۱۴۷  عمرانی ۳ ۲٫۹۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ _ تامین ۲۸۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن فاضلابی و ۹۳۰ عدد کوپلر پلی اتیلن فاضلابی ۴

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ مورخ  ۰۸/۱۲/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲

زمان گشایش پاکات: ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت: ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳

هزینه دریافت اسناد:۵۰۰٫۰۰۰ ریال

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی مطابق آخرین بخشنامه تضامین یا فیش واریز وجه

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات (الف):

آدرس: خرم‌آباد، میدان ۲۲ بهمن، بلوار ولیعصر (عج)، خیابان شهید شفیع پور (۶۰ متری شمالی)، کدپستی:۶۸۱۷۸۵۵۳۷۱

تلفن ۵-۳۳۲۲۵۸۰۴-۰۶۶ و ۳۳۲۲۴۴۹۲-۰۶۶ و ۳۳۲۲۲۷۴۵ -۰۶۶

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱