۴۰۲۰ مناقصه(انتخاب مشاور) – شركت فاضلاب تهران – احداث تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران

آگهی فراخوان انتخاب مشاور شركت فاضلاب تهران در نظر دارد خرید خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران به روش EPC را برای مدت ۵۲ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب از […]

آگهی فراخوان انتخاب مشاور

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد خرید خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران به روش EPC را برای مدت ۵۲ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب از سازمان برنامه‌وبودجه کشور را دارا می‌باشند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲
  • مهلت تحويل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲
  • شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۲۵