۴۰۲۰ مناقصه – شهرداری بجنورد – خريد، نصب، راه‌اندازی چهار سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت

آگهی مناقصه خريد، نصب، راه‌اندازی چهار سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت شهرداری بجنورد در نظر دارد خريد، نصب، راه‌اندازی چهار سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت مبتنی بر پردازش تصویر را از طريق مناقصه‌عمومی با برآورد اولیه ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و تضمین شرکت در مناقصه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۲۹۷۰۰۰۰۱۵ به شرکت‌های دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته […]

آگهی مناقصه خريد، نصب، راه‌اندازی چهار سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت

شهرداری بجنورد در نظر دارد خريد، نصب، راه‌اندازی چهار سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت مبتنی بر پردازش تصویر را از طريق مناقصه‌عمومی با برآورد اولیه ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و تضمین شرکت در مناقصه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۲۹۷۰۰۰۰۱۵ به شرکت‌های دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ارتباطات یا نیرو از سازمان برنامه‌وبودجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

۲-مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲

۳-مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۴-زمان گشایش پاکت‌ها ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های آدرس بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن ۱۴-۳۲۲۲۲۱۱۰-۰۵۸

 

 

شهرداری بجنورد