۴۰۲۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – انجام عملیات لوله‌گذاری

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(ارزیابی‌کیفی به‌صورت یک مرحله‌ای)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴ -۰۲۱

 

موضوع مبلغ برآورد اولیه (ریال) ضمانت شرکت در مناقصه (ریال) متراژ (متر) قطر (میلی‌متر) مدت پیمان پایه شماره مناقصه
عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب به قطر ۸۰۰ میلی‌متر بزرگراه آزادگان (پیمان ۴) ۴۳۶٫۷۱۷٫۴۶۰٫۹۱۲ ۷٫۵۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱۱۳ ۸۰۰ ۱۸ ماه ۵ آب ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۳
عملیات اجرای لوله‌گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم ‌روهای باقیمانده منطقه ۳(B5) ۱۸۶٫۳۴۱٫۴۸۷٫۴۵۷ ۵٫۰۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸۰۰ ۲۵۰ الی ۴۰۰ ۱۲ ماه ۵ آب ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۵
عملیات اجرای لوله‌گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای باقیمانده منطقه ۳(A17) ۲۰۹٫۰۰۵٫۳۶۶٫۱۸۶ ۵٫۲۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰ الی ۴۰۰ ۱۲ ماه ۵ آب ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۴

 

  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۲ /۱۲/۱۴۰۲
  • مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲
  • تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده می‌بایستی تضمین شرکت در مناقصه خود را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا به‌صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره‌حساب ۱۲۲۹۹۴۸۰۷۲ نزد بانک ملت شعبه شریعتی کد ۶۸۲۹۶ واریز نماید و بایستی اصل تضمین (پاکت الف) در پاکت دربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت فاضلاب تهران تسلیم گردد.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.))

((ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می‌باشد))

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://ts.tpww.ir , www.setadiran.ir

مراجعه نمایند.