۴۰۲۱ مناقصه – شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور – عمليات تكميلي قطعه ۴ راه اصلي مشهد- سرخس

 آگهي مناقصه شماره ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۴۰۰۰۲۸۱ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير به‌صورت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای واگذار می‌گردد:‌ ۱-    دستگاه مناقصه‌گزار: شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران، بزرگراه مدرس، خيابان وحيد دستگردي، خيابان فريد افشار، نبش بلوار آرش ۲-    شرح […]

 آگهي مناقصه شماره ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۴۰۰۰۲۸۱ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير به‌صورت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای واگذار می‌گردد:‌

۱-    دستگاه مناقصه‌گزار: شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به نشانی تهران، بزرگراه مدرس، خيابان وحيد دستگردي، خيابان فريد افشار، نبش بلوار آرش
۲-    شرح پروژه: مناقصه پروژه عمليات تكميلي قطعه ۴ راه اصلي مشهد- سرخس، مدت‌زمان اجراي كار ۱۲ ماه و واقع در استان خراسان رضوي.
۳-     سير مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دريافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۰/۱۵ ميسر خواهد بود. ضمناً مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت‌نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتيباني سامانه: ۱۴۵۶
۴-    محل تحويل پاکت شرکت در مناقصه (صرفاً پاكت الف) اداره كل امور پیمان‌ها و رسيدگي فني– شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور و مهلت ارسال پاکت‌های پيشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ و زمان جلسه مناقصه ساعت ۱۱:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات ۳ ماه از تاریخ فوق و در صورت لزوم یکبار قابل تمديدمي باشد.

۵-    برآورد: بر اساس فهرست‌بهای پايه راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲٫۹۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
۶-    مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ۶۷٫۰۰۰ ميليون ريال تعیین می‌گردد.
۷-    مهندسين مشاور: طرح راه و تونل شرق (تلفن: بیرجند ۳۲۴۵۹۳۸۲-۰۵۶ و مشهد ۳۸۴۷۵۷۹۴-۰۵۱)

ضمناً آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir نيز قابل دسترسي است.

 

 

شناسه: ۱۶۷۱۹۶۵

م الف: ۴۵۹۱