۱۸۲۴ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- تهیه ابوکسی

۷۸/۹۴ آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به تهیه و اجرای اپوکسی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- […]

۷۸/۹۴ آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به تهیه و اجرای اپوکسی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  .          

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶ نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: تهیه و اجرای اپوکسی

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ لغایت روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۴

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.