۱۸۲۴ مزایده – شرکت مخابرات استان ایلام- فروش خودرو

آگهی مزایده شماره ۵/۹۴  شرکت مخابرات استان ایلام در نظر دارد براساس مجوز شماره ۲۷۵/۹۴ مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۲ اعضاء محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایلام تعداد ۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۲ با در دست داشتن […]

آگهی مزایده شماره ۵/۹۴

 شرکت مخابرات استان ایلام در نظر دارد براساس مجوز شماره ۲۷۵/۹۴ مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۲ اعضاء محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایلام تعداد ۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۲ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر خودرو به حساب جاری سیبا ۰۱۰۶۰۷۰۰۳۱۰۰۷ نزد بانک ملی ایلام جهت دریافت اسناد مزایده به ساختمان اداری شرکت واقع در خیابان آیت الله حیدری- طبقه دوم، اتاق ۲۱۷، واحد قراردادها مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را به صورت در بسته و لاک و مهر شده تا روز دو‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ ساعت ۱۵ تحویل اداره بازرسی شرکت مخابرات نمایند. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط یا فاقد سپرده و … هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تاریخ بازگشایی پاکات شرکت‌کنندگان: ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵ در محل سالن جلسات شرکت مخابرات استان ایلام

-هزینه کارشناسی هر خودرو به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

-هزینه نشر آگهی مزایده به نسبت قیمت پیشنهادی محاسبه و بعهده برندگان مزایده می‌باشد.

تلفن تماس: ۳۳۸۱۴۵۳- ۰۸۴۳

فاکس: ۳۳۸۱۴۵۶- ۰۸۴۳

ضمناً می‌توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

آدرس اینترنتی: www.irantelecom.ir    

         www.ilam-telecom.ir                        www.iets-mporg.ir

 

شماره پلاک

 

مدل

قیمت پایه

هزینه کارشناسی که بایستی برنده مزایده پرداخت کند

وانت دو کابین دی ایکس

۹۸-۹۴۵ ب ۷۶

۴ سیلندر

۱۳۸۰

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

مینی بوس بنز ۵۰۸

۹۸- ۵۵۸ ب ۷۷

۴ سیلندر

۱۳۸۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

کامیون کفی جرثقیل دار جنرال ۱۹۲۱/۵۲ فاقد پلاک موتور

۹۸- ۵۷۸ ب ۷۸

۶

۱۳۶۴

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

 

 

شرکت سهامی مخابرات استان ایلام