۲۰۴۲ مزایده – دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران- فروش خودرو

 «آگهي  مزایده عمومي» دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد خودرو های اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضيان دارای مراکز مجاز اسقاط خودرو  فقط در استان تهران مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب […]

 «آگهي  مزایده عمومي»

دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد خودرو های اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضيان دارای مراکز مجاز اسقاط خودرو  فقط در استان تهران مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كدشناسه ۱۲۲۳ بانك ملت نزد شعبه هجرت در وجه مديريت نظارت و توسعه دانشگاه، جهت دريافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمايند.

موضوع

نام واحد

مبلغ سپرده شركت درمناقصه/مزایده‌

(ريال)

مهلت توزيع اسناد

زمان بازدید

زمان اخذ پيشنهادات

زمان‌ بازگشايي پاكات

مزایده عمومی یک مرحله‌ای

فروش خودرو اسقاطی(۳۸ دستگاه اتومبیل ۲دستگاه بیماربرو۱۰دستگاه موتور سیکلت )

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

از روز سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۷

لغايت سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ساعت ۱۵:۱۵

روز شنبه ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ساعت ۱۰:۰۰

 

یکشنبه۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶

ساعت ۵:۱۵

دوشنبه ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۷

               

۱٫آدرس محل دريافت اسناد مناقصه: تهران- بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران- طبقه دوم اتاق ۲۰۵ اداره امور قراردادها

 

۲٫هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي‌باشد.

۳٫اسناد مناقصه در سایت مدیریت نظارت و اداره امور عمومی به آدرس  http://vcmdrp.tums.ac.ir قابل مشاهده می‌باشد. برای دریافت اسناد مراجعه حضوری الزامی است.

 

تذكر: سپرده قابل‌قبول براي شركت در مزایده واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران