۲۰۴۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان- پایه بتونی

آگهي مناقصه شماره ۲۸- ۹۵ (تجدید شده) نوبت اول  مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای ·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار) ردیف شرح واحد مقدار مبلغ ضمانتنامه ۱ پايه بتونی ۲۰۰/۹ اصله ۱۸۰۰ […]

آگهي مناقصه شماره ۲۸- ۹۵ (تجدید شده)

نوبت اول 

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

·        موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان زاهدان بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار)

ردیف

شرح

واحد

مقدار

مبلغ ضمانتنامه

۱

پايه بتونی ۲۰۰/۹

اصله

۱۸۰۰

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲

پايه بتونی ۴۰۰/۹

اصله

۱۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳

پايه بتونی ۴۰۰/۱۲

اصله

۱۵۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴

پايه بتونی ۸۰۰/۱۲

اصله

۴۰۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تاريخ فروش اسناد:  از تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۸ لغایت ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳

طریقه دریافت اسناد مناقصه:

۱-مراجعه به آدرس زاهدان خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستانامورتدارکات و قراردادها

۲_ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک (با ایمیل sbepdc@gmail.com مکاتبه گردد)

ارائه درخواست و ثبت نام جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی می‌باشد

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار:

تلفن ۳۱۱۳۷۳۴۰-۰۵۴  و ۳۱۱۳۷۳۴۸ فکس ۳۱۱۳۷۰۵۰-۰۵۴  پیام کوتاه ۹۳۰۷۲۸۰۲۰۰

پست الکترونیک: sbepdc@gmail.com وب : www.sbepdc.ir

مهلت تحويل پاكات: تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۵

محل تحويل پاكات مناقصه: ‌دبيرخانه شركت به نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و۳۹ شرکت توزيع نيروي برق سیستان و بلوچستان

تاريخ  بازگشايي  پاكات:‌ ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶

مدت قرارداد : ۴ ماه 

مبلغ خريد اسناد: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال واريز بحساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها توانير

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاملات توانیر به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbedc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .« سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ». 

این مناقصه می‌تواند به تعداد کالاهای موضوع قرارداد برنده داشته باشد و ملاک تعیین برنده برای هر قلم کالا, کمترین قیمت ارائه شده می‌باشد. در ضمن ارائه تاییدیه صلاحیت شرکت توانیر برای هریک از کالاهای موضوع مناقصه الزامی است

در این مناقصه تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۰۹ هئیت وزیران, موضوع آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتیکه مشمول این آیین‌نامه شود می‌بایست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمایند, در غیراینصورت از واگذاری قرارداد خوداری می‌گردد.

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

امور تدارکات و قراردادها شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان