۴۰۲۴ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا – تعویض لوله‌های فلزی

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا در نظر دارد نسبت به تعویض لوله‌های فلزی سیستم آبرسانی گروه مخازن آبیک قزوین را با لوله‌های پلی‌اتیلنی برابر برگ مشخصات فنی و نقشه‌های تدوینی از طریق مناقصه‌عمومی به شرح زیر اقدام نماید: ۱- زمان و مکان بازدید از اماکن و دریافت اسناد مناقصه، از […]

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا در نظر دارد نسبت به تعویض لوله‌های فلزی سیستم آبرسانی گروه مخازن آبیک قزوین را با لوله‌های پلی‌اتیلنی برابر برگ مشخصات فنی و نقشه‌های تدوینی از طریق مناقصه‌عمومی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- زمان و مکان بازدید از اماکن و دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری به نشانی: ۷۰ کیلومتری اتوبان تهران-قزوین، گروه مخازن آبیک ف آما و پش مرکز نزاجا، پست مهندسی

۲- متقاضیان جهت دریافت توضیحات تکمیلی از مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ الی ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ به دفتر پست مهندسی گروه مخازن آبیک مراجعه نمایند.

۳- هزینه روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۴- دستگاه مناقصه‌گزار در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد. به پیشنهادات فاقد فیش واریزی شرکت در مناقصه، مبهم، مخدوش و پایین‌تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ بازدید، تحویل اسناد و تسلیم پاکات شرکت در مزایده از مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ الی ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ به نشانی ۷۰ کیلومتری اتوبان تهران- قزوین، گروه مخازن آبیک ف آما و پش مرکز نزاجا، پست مهندسی می‌باشد.

۵- شماره‌حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۷۸۵۰۵ نزد بانک سپه به‌نام تمرکز عواید داخلی جهت واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌منظور خرید اوراق مناقصه و شماره‌حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۴۴۹۰۴ نزد بانک سپه به‌نام سپرده شرکت در مناقصه جهت واریز سپرده می‌باشد.

۶- شماره تماس: ۳۲۹۳۳۴۴۱-۰۲۸ و ۰۹۱۶۲۰۴۳۴۸۱

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا