۴۰۲۴ مناقصه – بانك ملت – خرید ملزومات اداری

آگهي مناقصه‌عمومی ۱۵۸‏/۱۴۰۲  الف: مناقصه‌گزار: بانك ملت ب: موضوع مناقصه: خرید ملزومات اداری بایگانی شعب جهت مدیریت‌های شعب مناطق تهران و شعب مستقل مرکزی و ظفر ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏‏/ چک‌بانکی/بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا نقداً به […]

آگهي مناقصه‌عمومی ۱۵۸‏/۱۴۰۲

 الف: مناقصه‌گزار: بانك ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید ملزومات اداری بایگانی شعب جهت مدیریت‌های شعب مناطق تهران و شعب مستقل مرکزی و ظفر

ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏‏/ چک‌بانکی/بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا نقداً به مبلغ ۱٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب جاري جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۵۸۱۸۶ (قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت)

 

د: مدارک موردنیاز جهت دريافت اسناد مناقصه: ارائه معرفی‌نامه و فیش واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۵۸۲۲۶ قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت.

 

ه: محل دريافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقاني، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰ ‏‏‏‏، طبقه ششم، واحد معاملات و قراردادها.

شماره تماس: ۶۴۸۲۱۰۵۰ ‏‏‏- ۶۴۸۲۱۰۸۴‏-۶۴۸۲۱۲۳۸

 

جدول زماني انجام مناقصه  
آغاز توزیع اسناد مناقصه ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۰۹‏/۱۲‏/۱۴۰۲  
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۹‏/۱۲‏/۱۴۰۲
تاريخ گشایش پاکت‌ها رأس ساعت ۰۸:۴۵ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۱۴۰۲