۱۸۲۴ آگهی – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- اصلاحیه

  اصــــلاحـيـــه نوبت دوم      اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر  روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي ۸۱/۹۴ تجديد و ۸۷/۹۴ به روز سه‌شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵ و بازگشايي آن به روز چهارشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۶ اصلاح مي‌گردد.  

  اصــــلاحـيـــه

نوبت دوم

     اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

 روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي ۸۱/۹۴ تجديد و

۸۷/۹۴ به روز سه‌شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵ و بازگشايي آن به روز

چهارشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۶ اصلاح مي‌گردد.