۴۰۲۷ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید قطعات ریخته گری نسوز