۲۰۴۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی امیرکبیر – استانداردهای فنی و مهندسی

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰/۹۵ نوبت اول شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پروژه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.    متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir قابل رویت می‌باشد. متقاضیان […]

آگهی مناقصه عمومی

شماره ۱۰/۹۵

نوبت اول

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظر دارد پروژه خرید و نصب آخرین نسخه از استانداردهای فنی و مهندسی جهت مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   

متن کامل آگهی فوق در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر به آدرس www.akpc.ir قابل رویت می‌باشد. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۲۱۷۴۱۵۰-۰۶۱ یا ۵۲۱۷۴۱۳۳- ۰۶۱ تماس حاصل نمایند.   

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر