۲۰۴۳ مزایده – شهرداری سروآباد- فروش دستگاه کمپرسی و لودر

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم شهرداری سروآباد در نظر دارد به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۳۹ مورخه ۹۵٫۰۹٫۰۱ شورای اسلامی محترم شهر سروآباد یک دستگاه کمپرسی اتاق دار صفر کیلومتر با قیمت پایه ۱۷۰ میلیون تومان و یک دستگاه لودر صفر کیلومتر با قیمت پایه ۱۸۰ میلیون تومان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.   لذا متقاضیان می‌توانند […]

آگهی مزایده مرحله اول

نوبت دوم

شهرداری سروآباد در نظر دارد به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۳۹ مورخه ۹۵٫۰۹٫۰۱ شورای اسلامی محترم شهر سروآباد یک دستگاه کمپرسی اتاق دار صفر

کیلومتر با قیمت پایه ۱۷۰ میلیون تومان و یک دستگاه لودر صفر کیلومتر با قیمت پایه ۱۸۰ میلیون تومان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به واحد ماشین آلات شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد آگهی مزایده اقدام نمایند. ضمناً

هزینه چاپ آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره تماس: ۰۸۷۳۴۸۲۳۸۷۷

سید عرفان حسینی  شهردار سروآباد