۲۰۴۳ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران- راه اندازی بی ترانس

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي به شماره ۲۳۰۰۳/۹۵ ، ۲۳۰۰۴/۹۵ ، ۲۳۰۰۵/۹۵ ، ۲۳۰۰۶/۹۵ ، ۲۳۰۰۷/۹۵ و ۲۳۰۰۸/۹۵ نوبت اول ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح […]

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي

به شماره ۲۳۰۰۳/۹۵ ، ۲۳۰۰۴/۹۵ ، ۲۳۰۰۵/۹۵ ، ۲۳۰۰۶/۹۵ ، ۲۳۰۰۷/۹۵ و ۲۳۰۰۸/۹۵

نوبت اول

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح مناقصات: مناقصات عمومی يك مرحله‌اي بدون ارزيابي كيفي به شرح زير:‌

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در فرآيند ارجاع كار (به ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۲۳۰۰۸/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي خازن گذاري پست ۲۰/۶۳ كيلوولت ورامين

۰۰۰‘۰۰۰‘۶۵۰

ساعت ۰۹:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶

۲۳۰۰۷/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي بي ترانس سوم  پست ۲۰/۶۳ كيلوولت حسن آباد كرج

۰۰۰‘۰۰۰‘۸۰۰

ساعت ۱۱:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶

۲۳۰۰۳/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي بي ترانس سوم پست ۲۰/۶۳ كيلوولت شهيد همتي

۰۰۰‘۰۰۰‘۸۰۰

ساعت ۱۳:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶

۲۳۰۰۴/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي بي ترانس سوم  پست ۲۰/۶۳ كيلوولت پرندك

۰۰۰‘۰۰۰‘۷۵۰

ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷

۲۳۰۰۵/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي بي ترانس سوم پست ۲۰/۶۳ كيلوولت جمهوري

۰۰۰‘۰۰۰‘۳۵۰

ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷

۲۳۰۰۶/۹۵

طراحي، تهيه، نصب و راه اندازي بي خطوط سوم پست ۲۰/۶۳ كيلوولت سهرورد و انديشه۴

۰۰۰‘۰۰۰‘۸۰۰

ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۵ با دردست داشتن فيش بانكي به مبلغ۰۰۰‘۵۰۰ ريال براي هر يك از مناقصات در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ بانك مليشعبه برق تهران بنام شركت برق منطقه اي تهران و معرفينامه، بمنظور دريافت اسناد مناقصه به آدرس تهران – خيابان استاد مطهري – بعد از چهار راه سهروردي – پلاك ۸۲ به شماره تلفن ۸۸۴۳۰۴۵۴ شركت مهندسي قدس نيرو (مشاور) درساعات اداري مراجعه نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به حساب تمركز سپرده‌هاي شركت برق منطقه اي تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك.

۷- زمان و محل تحویل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: پيشنهاد دهندگان ميبايستي پيشنهادات خود را در پاكت لاك ومهر شده تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۵ به دبيرخانه دفتر حراست بنشاني مناقصه‌گزار تحويل ورسيد دريافت دارند.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات واصله مطابق با جدول فوق درسالن پژوهش۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

– دارا بودن گواهي صلاحيت EPC و يا پايه ۴ در رشته نيرو و همكار مشاور داراي پايه ۳ در رشته نيرو از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي شركت در مناقصات فوق الزام مي‌باشد.

– انجام حداقل يك پروژه احداث پست سيار فوق توزيع براي شركت در مناقصه شماره ۲۳۰۰۸/۹۵ الزام مي‌باشد.

– دارا بودن حداقل پنج سال سابقه احداث پستهاي فوق توزيع براي شركت در مناقصات فوق الزام مي‌باشد

– هر يك از مناقصه‌گران فقط در يكي از مناقصات به شماره‌هاي ۲۳۰۰۳/۹۵ ، ۲۳۰۰۴/۹۵ ، ۲۳۰۰۵/۹۵ ، ۲۳۰۰۶/۹۵ و ۲۳۰۰۷/۹۵ مي‌توانند به عنوان برنده انتخاب شوند.

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌ رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

      روابط عمومي برق منطقه‌اي تهران

 

 

توصيه مي‌شود از لامپهاي کم مصرف در محيطهائي که بطور پيوسته به روشنائي نياز دارند استفاده گردد و از روشن و خاموش کردن مکرر آنها اجتناب شود.