۴۰۲۸ مناقصه – شرکت گهر امداد سیرجان – تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق عقد اجاره

آگهی مناقصه‌عمومی تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق عقد اجاره شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد به‌منظور تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق عقد اجاره نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند. ۱- […]

آگهی مناقصه‌عمومی تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق عقد اجاره

شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد به‌منظور تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از طریق عقد اجاره نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۱٫۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- تاریخ بازدید از سایت: مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲

۶- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه (شرکت گهر امداد سیرجان)

۸- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی (به‌غیراز ایام تعطیل)