۴۰۲۸ مزایده – شرکت پتروشیمی ایلام – فروش CFO مخازن آبدانان

آگهی تجدید مزایده‌عمومی  موضوع مزایده: فروش CFO مخازن آبدانان شماره مزایده: ILPC-A-02-003  شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مزایده، فروش CFO مخازن آبدانان تولیدی خود را به مزایده بگذارد. لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد در صورت تمايل به شرکت در اين […]

آگهی تجدید مزایده‌عمومی

 موضوع مزایده: فروش CFO مخازن آبدانان

شماره مزایده: ILPC-A-02-003

 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مزایده، فروش CFO مخازن آبدانان تولیدی خود را به مزایده بگذارد. لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد در صورت تمايل به شرکت در اين مزایده، از مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ به تارنمای شرکت پتروشیمی ایلام به نشانی www.ilampetro.com / بخش کمیسیون معاملات/زیر بخش مزایده مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هر سه پاکت‌های ” الف ” ، ” ب” و ” ج ” خود را  به‌صورت فيزيكي در پاكت مهر و موم شده به دبيرخانه كميسيون معاملات واقع در ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، شرکت پتروشيمي ايلام، ساختمان مديريت، واحد كميسيون معاملات تحويل دهند.

مزایده‌گران می‌توانند جهت بازدید و نمونه‌برداری از مخازن، درخواست کتبی خود را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ به آدرس ایمیل ilpccomm@ilampetro.com ارسال نمایند.

مزایده گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مزایده به میزان (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) را داشته باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده آمده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مزایده‌گران می‌توانند با شماره تلفن ۳۲۷۲۳۹۴۸ -۰۸۴ یا ۳۸۳۹۰۰۰۰-۰۸۴ داخلی ۳۰۰۳ تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس: ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایلام

تلفن: ۳۸۳۹۰۰۰۰-۰۸۴     داخلی: ۴۲۱۵- ۳۰۰۳       تلفکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸ -۰۸۴     کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰