۲۰۴۴ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- واگذاری تامین غذا

مرحله اول آگهي مناقصه عمومي نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: واگذاری تامین غذا جهت پرسنل کارگاه    محل اجرای پروژه: سد مخزنی کنجانچم (استان ایلام، ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان مهران) […]

مرحله اول

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳

موضوع مناقصه: واگذاری تامین غذا جهت پرسنل کارگاه  

 محل اجرای پروژه: سد مخزنی کنجانچم (استان ایلام، ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان مهران)

مدت پیمان: دوازده (۱۲) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون ریال (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه ۲۴۳۵۶ بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ ۹۵٫۱۰٫۰۹ تا ۹۵٫۱۰٫۱۸ نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکصد و پنجاه ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پیشوند و يا پسوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

– داشتن صلاحیت و سابقه پیمانکاری مرتبط جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

 

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.