۴۰۳۶ مزایده – شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي – فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن

” آگهي فراخوان مزایده‌عمومی ” ۰۱-۱۴۰۳ مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي (سهامی خاص) موضوع مزايده: فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن  شرايط شرکت‌کنندگان: فقط تولیدکننده سيم و کابل و مراکز ذوب فلزات با ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری دريافت و بارگذاري اسناد: از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

آگهي فراخوان مزایده‌عمومی

۰۱-۱۴۰۳

مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي (سهامی خاص)

موضوع مزايده: فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن

 شرايط شرکت‌کنندگان: فقط تولیدکننده سيم و کابل و مراکز ذوب فلزات با ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری

دريافت و بارگذاري اسناد: از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www. setadiran.ir)

زمان فروش اسناد: از روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ تا روز شنبه مورخ ۱۱/۰۱/۱۴۰۳

مهلت ثبت پيشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۳

گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳