۴۰۳۶ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – P/F  MASONEILAN  CONTROL  VALVE

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۵۸۲ – T21 موضوع آگهی: P/F  MASONEILAN  CONTROL  VALVE برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۵۸۲ – T21

موضوع آگهی:

P/F  MASONEILAN  CONTROL  VALVE

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل