۴۰۳۶ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات تکمیلی لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز

آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات تکمیلی لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات عمرانی و با رعايت قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی

(ارزیابی‌کیفی به‌صورت یک مرحله‌ای)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات تکمیلی لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات عمرانی و با رعايت قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱ -۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴ -۰۲۱

 

موضوع مبلغ برآورد اولیه (ریال) ضمانت شرکت در مناقصه (ریال) مدت پیمان پایه شماره مناقصه
اجرای عمليات تکميلی تصفیه‌خانه امامزاده داوود شامل احداث جاده دسترسی، دیوارکشی، ديوار حفاظت از سوله و خط انتقال فاضلاب ۵۸٫۵۷۱٫۸۳۹٫۱۶۱ ۲٫۹۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ ماه پنج (۵) رشته آب یا ابنیه ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۵۹

 

  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۷ /۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳
  • تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳
  • نحوه پرداخت و تأمین اعتبارات به‌صورت عمرانی، اسناد خزانه اسلامی و غیره

****مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده می‌بایستی تضمین شرکت در مناقصه خود را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا به‌صورت فیش نقدی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۱۴۰۷۱۴۵۸۸۱ و به شماره شبا IR640100004001051407145881 و شماره شناسه واريز ۹۷۳۱۴۳۵۰۰۲۴۱۱۳۳۸۹۸۳۹۷۳۱۱۳۳۹۳۶۱ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عنوان حساب تمركز وجوه سپرده واریز نماید و بایستی اصل تضمین (پاکت الف) در پاکت دربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت فاضلاب تهران تسلیم گردد.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.))

((ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می‌باشد))

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://ts.tpww.ir , www.setadiran.ir

مراجعه نمایند.