۴۰۳۷ مناقصه – شركت مديريت بهره‌برداری توليد برق فارس – نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها

                       فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شركت مديريت بهره‌برداری توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه‌عمومی به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذی‌صلاح و واجدشرایط واگذار نمايد. موضوع: انجام فعالیت‌های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها تاريخ شروع و مدت انجام كار: از مورخ ۰۱/۰۳/ ۱۴۰۳ به […]

                      

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی

شركت مديريت بهره‌برداری توليد برق فارس در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه‌عمومی به پيمانكار داراي مجوز از مراجع ذی‌صلاح و واجدشرایط واگذار نمايد.

  • موضوع: انجام فعالیت‌های بخشی از تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها
  • تاريخ شروع و مدت انجام كار: از مورخ ۰۱/۰۳/ ۱۴۰۳ به مدت ۱۰ ماه
  • نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و شرايط آن: مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۵٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت يكي از موارد ذيل: الف ) ضمانتنامه بانكي ب ) وجه نقد واريز به شماره‌حساب شركت. مدرك تضمين می‌بایست به همراه مدارك مناقصه تحويل گردد. به تضمین‌های مخدوش، تضمین‌های كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و يا نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • قيمت اسناد مناقصه: ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال
  • مهلت فروش اسناد مناقصه: از مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳ لغايت مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۳
  • تاريخ تسليم پيشنهاد: از مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ لغايت مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳
  • به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقصه، مخدوش، مشروط، بدون امضاء و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل می‌شود مطلقاً ترتيب اثر داده نمی‌شود.
  • مدارك لازم براي دريافت اسناد مناقصه: ارائه آدرس دقيق مكاتباتي با ذكر كد پستي و شماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فيش بانكي واريزي به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب سيبا به شماره ۰۱۰۵۶۱۱۷۷۳۰۰۲ نزد بانك ملي ايران شعبه شهرك ولی‌عصر شيراز و يا حساب‌جاری ۸۰۹۵۹ نزد بانك تجارت شعبه خيابان فلسطين شيراز كد ۷۸۶۰ به‌نام شركت مديريت بهره‌برداری توليد برق فارس
  • آدرس محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد: شيراز، خيابان ۷ تير (۲۰ متري سينما سعدي)، خيابان هدايت غربي پلاك ۱۱۱ شركت مديريت بهره‌برداری توليد برق فارس، امور بازرگاني و انبار تلفن: ۴- ۳۲۳۴۳۱۵۱-۰۷۱ فكس: ۳۲۳۰۷۱۸۹-۰۷۱

سایر اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

هزينه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.