۴۰۳۷ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بارگیری و حمل مواد معدنی و حمل کلینک

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد معدنی و حمل کلینکر سرد و گرم کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد معدنی و حمل کلینکر سرد و […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد معدنی و حمل کلینکر سرد و گرم کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد معدنی و حمل کلینکر سرد و گرم کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی سیما تندر به نشانی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه را حداکثر تا مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ در پاکات درب بسته در ساعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، ‌کیلومتر ۱۷ جاده تهران،‌ تلفن تماس: ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴