۴۰۳۷ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انجام کلیه عملیات ساختمانی

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام کلیه عملیات ساختمانی در دپارتمان‌های مختلف کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام کلیه عملیات ساختمانی در دپارتمان‌های مختلف کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام کلیه عملیات ساختمانی در دپارتمان‌های مختلف کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام کلیه عملیات ساختمانی در دپارتمان‌های مختلف کارخانه، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی سیما تندر به نشانی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه را تا تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ در پاکات درب بسته در ساعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، ‌کیلومتر ۱۷ جاده تهران،‌ تلفن تماس: ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴