۴۰۳۷ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط­ کریم – اجاره سه دستگاه بلدوزر D8

آگهی مناقصه‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط­کریم در نظر دارد نسبت به اجاره سه دستگاه بلدوزر D8 جهت دفن زباله در مرکز زباله رودشور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ به دفتر امور […]

آگهی مناقصه‌عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط­کریم در نظر دارد

نسبت به اجاره سه دستگاه بلدوزر D8 جهت دفن زباله در مرکز زباله رودشور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ به دفتر امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

  • چاپ اول: مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳
  • چاپ دوم: مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ الی ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
  • جلسه کمیسیون معاملات عالی معاملات ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۳
  • مشخصات موضوع مورد مناقصه‌عمومی: مندرج در جدول ذیل
ردیف موضوع مناقصه‌عمومی مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‌عمومی
۱  تأمین سه دستگاه بلدوزر D8 با راننده جهت انجام

دفن و پوشش زباله روزانه در مرکز رودشور

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بدیهی است:

الف) هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ج) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد اعتبار معادل مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب ۰۱۰۷۰۷۸۱۴۶۰۰۴ نزد بانك ملي شعبه رباط‌کریم می­باشد.

د) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.

آدرس: رباط‌کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک ۷۴۲، واحد ۱

شماره تماس: ۵۶۷۳۰۰۶۳

روابط‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان