۴۰۳۷ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط ­کریم – اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی

آگهی مناقصه‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط­کریم در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی مدل ۲۲۰ با راننده جهت انجام حفر و خاک برداری و آماده‌سازی ترانشه زباله در مرکز رودشور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت­های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت […]

آگهی مناقصه‌عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط­کریم در نظر دارد

نسبت به اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی مدل ۲۲۰ با راننده جهت انجام حفر و خاک برداری و آماده‌سازی ترانشه زباله در مرکز رودشور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت­های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ به دفتر امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

  • چاپ اول: مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳
  • چاپ دوم: مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳
  • مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ الی ۳۰/۰۱/۱۴۰۳
  • جلسه کمیسیون معاملات عالی معاملات ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۳
  • مشخصات موضوع مورد مناقصه‌عمومی: مندرج در جدول ذیل
ردیف موضوع مناقصه‌عمومی مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‌عمومی
۱  اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی مدل ۲۲۰ با راننده

جهت انجام حفر و خاک برداری و آماده‌سازی

ترانشه زباله در مرکز رودشور

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بدیهی است:

الف) هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ج) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد اعتبار معادل مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به شماره‌حساب ۰۱۰۷۰۷۸۱۴۶۰۰۴ نزد بانك ملي شعبه رباط‌کریم می­باشد.

د) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.

آدرس: رباط‌کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک ۷۴۲، واحد ۱

شماره تماس: ۵۶۷۳۰۰۶۳

روابط‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان