۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید LINE PIPE موردنیاز

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230548))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید LINE PIPE موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230548))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید LINE PIPE موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد بازرگاني: داخلي ۲۵۴۷ – ۲۵۳۸

واحد تعمیرات: داخلي ۲۳۴۰ – ۲۳۴۴

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط عمومي شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)