۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – بازرسي محصولات صادراتي

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((۷۶-۱۴۰۲))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد بازرسي محصولات صادراتي پتروشيمي خراسان در بندرعباس توسط بازرس شخص ثالث را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، به پیمانکار ذیصلاح واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می‌آورد، […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((۷۶-۱۴۰۲))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد بازرسي محصولات صادراتي پتروشيمي خراسان در بندرعباس توسط بازرس شخص ثالث را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، به پیمانکار ذیصلاح واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می‌آورد، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد بازرگاني: داخلي ۲۵۵۵

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط عمومي شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)