۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید قطعات کمپرسور اطلس

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230615))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40230615))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد بازرگاني: داخلي ۲۵۴۷-(۸۸۷۷۶۷۷۴-۰۲۱)

واحد تعميرات: داخلي ۲۳۵۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                              

 روابط عمومي شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام )