۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید آجرهای نسوز

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40030381))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید آجرهای نسوز به تعداد ۵۳۷ عدد موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان/سازندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان/سازندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت […]

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره ((PKS-40030381))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید آجرهای نسوز به تعداد ۵۳۷ عدد موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان/سازندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان/سازندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد بازرگاني: داخلي ۲۵۴۷- ۸۸۶۵۶۲۴۳-۰۲۱

واحد تعمیرات: داخلي ۲۳۶۰-۲۳۷۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                             

 روابط عمومي شركت پتروشيمي خراسان

                               (سهامي عام )