۴۰۳۷ مناقصه – شهرداری ماکو – بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو شهرداری ماکو در نظر دارد بیمه درمان تکمیلی کارکنان خود برای تعداد حدوداً ۹۰۰ نفر را از طریق مناقصه و با شرایط مشروحه در آگهی به نمایندگی بیمه واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری ماکو

شهرداری ماکو در نظر دارد بیمه درمان تکمیلی کارکنان خود برای تعداد حدوداً ۹۰۰ نفر را از طریق مناقصه و با شرایط مشروحه در آگهی به نمایندگی بیمه واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://setadiran.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

شماره مناقصه: ۲۰۰۳۰۵۰۱۰۶۰۰۰۰۰۱

آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰