۲۰۴۵ مناقصه – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران- توزیع غذا

آگهي مناقصه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درنظر دارد انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و رستورانهای خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. (تامین مواد اولیه بعهده بانک می‌باشد) بدینوسیله از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تایید صلاحیت مرتبط و معتبر […]

آگهي مناقصه

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درنظر دارد انجام امور طبخ و توزیع غذای آشپزخانه و رستورانهای خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. (تامین مواد اولیه بعهده بانک می‌باشد) بدینوسیله از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تایید صلاحیت مرتبط و معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دعوت می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس ((http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.

کد فراخوان: ۱٫۴۷۱٫۵۰۲

 

 تلفن تماس : ۶۴۴۶۴۲۱۸ – ۶۴۴۶۴۲۱۷