۲۰۴۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- فضای سبز

آگهی مناقصه داشت, کاشت و نگهداری فضاي سبز مجتمع، خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت  شرکت پتروشیمی کارون به شماره: ۱۵/۵۶۶–MN شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مناقصه داشت, کاشت و نگهداری فضاي سبز مجتمع، خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت  از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.  محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه […]

آگهی مناقصه

داشت, کاشت و نگهداری فضاي سبز مجتمع، خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت

 شرکت پتروشیمی کارون به شماره: ۱۵/۵۶۶MN

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مناقصه داشت, کاشت و نگهداری فضاي سبز مجتمع، خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت  از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

 محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۰۱۶

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس   rshaabaninejad@krnpc.ir  ارسال نماييد.( ذکر آدرس ايميل معتبر جهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ لغايت ۹۵٫۱۰٫۲۰

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۱۱٫۰۲

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واریز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت بنام شرکت پتروشیمی کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌اي با ارزیابی کیفی بوده و شرکت‌کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم پیوست مناقصه، مورد ارزيابي  قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/566

مناقصه داشت , کاشت و نگهداری فضاي سبز مجتمع، خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت

 

نوبت  اول

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون