۲۰۴۵ مناقصه – شرکت مخابرات ايران منطقه اردبیل- تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  ۱۶/۹۵ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه تامین نیروی انسانی نگهداری سالنهای MDF و انجام امور خدمات اداری، مالی در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی […]

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  ۱۶/۹۵

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل

موضوع مناقصه

تامین نیروی انسانی نگهداری سالنهای MDF و انجام امور خدمات اداری، مالی در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه

تضمين شرکت درمناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به حساب شماره۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲(با کد شناسه۱۰۰۰۰۸۰۶۱۳۱۴۲ ) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارائه نمايند.

ضمنا به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت  فروش اسنادمناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت ۵ روز کاری شرکت

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

۷ روز کاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی با ارائه فيش واريزی به مبلغ ۵۰،۰۰۰  ريال به حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با کد شناسه۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰ ) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات استان- طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ ۱۰،۰۰۰ ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www. ardabil-tci.ir مراجعه واسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات استان طبقه همکف -دبيرخانه

شماره تلفن تماس و دورنگار

۳۳۳۶۳۵۸۸-۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵-۰۴۵

– بازگشائی پاکتها دومين روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت ۱۰ صبح در دفتر رييس اداره پشتيبانیوتدارکات انجام خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

مخابرات منطقه اردبيل