۲۰۴۵ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس- خدمات نقلیه

“آگهی فراخوان مناقصه“                                                                                                         […]

“آگهی فراخوان مناقصه

                                                                                                                                      کد:۱۸/۹۵-۲۰۰-ر

                                                                                                                      نوبت دوم– یک مرحله‌ای 

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس مصوبه هیأت مدیره شماره ۱۰/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۲ نسبت به ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت عمران شهر جدید پردیس را بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی نسبت به پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.

۱-موضوع: ارائه خدمات نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان شرکت عمران شهر جدید پردیس

۲-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲۰۰۹۵۱۰۹۸۰۰۰۰۱۶ کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در

سایت مذکور، اقدام به ثبت نام و اخذ کد رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و دفتر مرکزی: ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر تماس حاصل نمایند و به

آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت دوست- پلاک ۱۵ مراجعه و مراحل دیگر که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد را

نیز انجام دهند.

۳-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر ۱۷ آزادراه تهران- پرديس، شهرجديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین

شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰ داخلی ۱۰۸

۴-مبلغ برآورد اولیه: ۵٫۰۵۱٫۰۰۶٫۴۰۰ ریال (پنج میلیارد و پنجاه و یک میلیون و شش هزار و چهار صد) ریال

۵-تضمین فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه): ۵۰۵٫۱۰۰٫۶۴۰ ریال(پانصد و پنج میلیون و یکصد هزار و ششصد و چهل) ریال.

۶-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت از مراجع ذیصلاح در راستا موضوع قرارداد .

۷-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از روز شنبه مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱

۸-دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱ لغایت روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۲ از ساعت ۸ الی ۱۹ قابل دسترسی می‌باشد.

۹-تحویل اسناد مناقصه در سایت: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۰۲(ضمناً اسناد مناقصه به صورت فیزیکی نیز الزاماً تا ساعت ۱۶:۳۰ همان روز

(۱۳۹۵٫۱۱٫۰۵) به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.)

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۱ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۰۳، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

۱۱- هزینه درج آگهی در دونوبت و در دو روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۲- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس