۴۰۴۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تابلو کامپوزیت ۶ کنتوره و سه کنتوره

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه […]

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی, مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد.

پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین‌های معتبر یا مبلغ مذکور تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تضمین‌های موردقبول مطابق آیین‌نامه که به‌صورت جداگانه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردیده است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

*- *- ارسال پاکت الف به‌صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا پایان وقت اداری مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ الزامی می‌باشد.

ردیف شماره مناقصه موضوع کد فراخوان در سامانه ستاد مبلغ تضمین (ریال)
۵ ۲۰۰۲۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۸۹ خرید تابلو کامپوزیت ۶ کنتوره و سه کنتوره ۲۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱ ۲٫۷۶۶٫۰۵۵٫۳۹۰

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان از سایت: روزسه شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ خواهد بود.

مهلت ارسال پیشنهادها: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت ها: راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسلامی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: ۷۶۱۸۸۱۵۶۷۶

تلفن تماس: ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۲۸

 

 

                                                                                       مهرداد محسنی

                                                                     مدیردفتر روابط عمومی ومطالعات اجتماعی