۴۰۴۹ مناقصه – شركت مديريت توليد برق نكا – خرید ۴ عدد کیت کمپرسور هوا

« آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۱/۱۴۰۳» شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خرید ۴ عدد کیت کمپرسور هوا نيروگاه سیکل ترکیبی نكا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. علاقمندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ با […]

« آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۱/۱۴۰۳»

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خرید ۴ عدد کیت کمپرسور هوا نيروگاه سیکل ترکیبی نكا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. علاقمندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره ۲۰۰۳۹۳۷۹۱۰۰۰۰۰۱ دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فقط پاکت الف را به‌صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پيشنهادات واصله رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پيشنهادهاي فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

  • مدت زمان تحویل کالا: سه ماه از تاریخ واریز پیش‌پرداخت می‌باشد لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای ۵ ماه اعتبار می باشد.
  • حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می‌باشد.
  • سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپردة شركت در مناقصه ۴٫۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است كه بايستي به یکی از صورت‌هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه‌گذار تسليم گردد:

۱-۳-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به‌حساب سيبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا

۲-۳-ضمانتنامه بانكي به نفع شركت مديريت توليد برق نكا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۸۷ برابر با فرم پيوست كه می‌بایست داراي ۳ ماه اعتبار باشد.

  • توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سایت‌های WWW.SETADIRAN.IR www.npgm.ir, wwn.namniroo.tpph.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴ آقای اسدپور و جهت كسب اطلاعات فني و هماهنگي بازديد با شماره تماس ۰۹۱۱۱۵۳۸۴۰۷ آقای مهندس یوسفی تماس حاصل فرماييد.

 

اداره روابط‌عمومی