۴۰۶۲ مزایده – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – مزایده تیر و کنسول

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مزایده‌عمومی   شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد […]

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهی مزایده‌عمومی

 

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی, مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد.

پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به‌حساب بانکی شرکت واریز و یا چک‌بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک‌بانکی ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

*- تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور:‌مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ می‌باشد.

ردیف شماره مزایده موضوع کد فراخوان در سامانه ستاد مبلغ ضمانتنامه (ریال)
۱ ۲-۱۴۰۳ مزایده تیر و کنسول بتنی اسقاط ۱۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱ منطقه یک ۹۹۲٫۵۴۲٫۹۳۸ ریال
۲ ۲-۱۴۰۳ مزایده تیر و کنسول بتنی اسقاط ۱۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱ منطقه دو ۱٫۰۸۸٫۱۳۸٫۷۰۹ ریال
۳ ۲-۱۴۰۳ مزایده تیر و کنسول بتنی اسقاط ۱۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۱ منطقه سه ۱٫۲۱۳٫۷۹۵٫۳۵۸ ریال
۴ ۳-۱۴۰۳ فروش انواع سیم مسی اسقاط ۱۰۰۳۰۰۱۵۷۴۰۰۰۰۰۲ ۱۰٫۰۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ و حداکثر تا روز شنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ خواهد بود

آخرین‌مهلت ثبت قیمت: رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ خواهد بود.

تاریخ بازدید: از ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ خواهد بود.

*-ارسال پاکت الف به‌صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ الزامی می‌باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت‌های الف:

آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسلامی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: ۷۶۱۸۸۱۵۶۷۶

تلفن تماس: ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۵۴

 

 

                                                                                        مهردادمحسنی

                                                              مدیر دفتر روابط عمومی ومطالعات اجتماعی