اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۶-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۱۳۰   تعداد مزایدات ۱۹۳     تعداد خرید خدمات ۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۱۳۰   تعداد مزایدات ۱۹۳     تعداد خرید خدمات ۴