اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۷-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید       تعداد مناقصات    ۱۹۰   تعداد مزایدات ۲۶۱     تعداد خرید خدمات ۶

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

 

تعداد مناقصات    ۱۹۰   تعداد مزایدات ۲۶۱     تعداد خرید خدمات ۶