۱۸۲۵مناقصه – شهرداری بندر چابهار- جدولگذاری و آسفالت معابر

نوبت اول آگهي مناقصه   شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر کمربندی منطقه مرادآباد را با برآورد سی میلیارد ریال به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند یا ابنیه) واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۱۰ روز جهت دریافت […]

نوبت اول

آگهي مناقصه  

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر کمربندی منطقه مرادآباد را با برآورد سی میلیارد ریال به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند یا ابنیه) واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریز به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ سیبا به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ضمانت‌نامه بانکی و یا فیش نقدی بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ بنام شهرداری بندر چابهار می‌باشد که فیش واریزی باید به تایید امور مالی برسد.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

– سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام کمیسیون برگشت داده می‌شود.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد به مدت ۱۰ روز به دفتر حراست شهرداری بندرچابهار می‌باشد.

افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

برنده مناقصه موظف می‌باشد از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۷ روز جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات به امور مالی شهرداری مراجعه نماید در غیراینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌گردد.

محل تامین اعتبار از اعتبارات ملی و استانی می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارائه اطلاعات: ۳۵۳۲۰۰۳۴- ۰۵۴ دفتر عمران شهرداری بندر چابهار

 

شهرداری بندر چابهار